POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. SPRZEDAJĄCY chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym.
  2. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAJĄCY.
  3. KUPUJĄCY ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. W razie wykazania przez KUPUJĄCEGO, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
  5. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja usług wymienionych w I pkt. 3
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO.
  7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.